அrய ேநாய் மேலசியா – ேமேலசிய அrய ேநாயுைடய

அrய ேநாய் மேலசியா – ேமேலசிய அrய ேநாயுைடய

அரிய நோய் மலேசியா

மலேரியா அரிதான நோய் சமூகங்கள், குறிப்பாக குழந்தைகள், நீண்ட காலத்திற்கு பல நாள் சவால்களை சமாளிக்கின்றன. மலேசிய அரிய நோய் சமூகங்கள், குறிப்பாக குழந்தைகள், நீண்ட காலத்திற்கு தினசரி சவால்களில் உழல்கின்றனர். இந்த வலைத்தளம் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள், பரிந்துரைக்கப்படும் தீர்வுகளைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது, மலேசிய அரிய நோய் போராளிகள் / நாயகர்களுக்கு பாராட்டுகிறது, மலேசிய அரிய நோய் வாகையர்களுக்கு கவனம் அளிக்கிறது, மற்றும் மலேசிய அரிய நோய்கள் பற்றிய ஊடக தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக, மலேசிய அரிய நோய் சமூகங்கள், குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு அவர்களின் எதிர்கால நலனைக் கருத்தில் கொண்டு உதவுவதற்காக என்ஜிஓக்கள், அரசு அலுவலர்கள், மருத்துவர்கள், பெருநிறுவனங்கள், கொள்கை முடிவெடுப்பவர்கள் மற்றும் மலேசிய குடிமக்களை ஒரே நிறுவனமாகக் கொண்டு வருகிறோம், எனவே அவர்களும் மற்ற குழந்தைகளைப் போல் கிட்டத்தட்ட சதாரணமான வாழ்க்கையை மலேசியாவில் வாழ முடியும்.

அரிய நோயாளிகளில் 30%வரை அவர்களின் ஐந்து வயதிற்கு முன்பாகவே மரணிக்கின்றனர். தென்கிழக்கு ஆசியாவில் 9% அல்லது 45 மில்லியன் மக்கள் அனாதை நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் (ரைட் டையோக்னிசிஸ், 2015)

அrய ேநாய் வாைகயர்கள்